اسپری کنتاکت شوی خشک ناهید

تماس بگیرید

اسپري خشک ناهيد پاک‌کننده و چربي زدايي قوي است. از اين اسپري مي‌توان براي نظافت هدهاي مغناطيسي، سنسور ها و حتي دکمه‌هاي تلفن استفاده کرد. قطعات حساس الکترونيکي مثل سوييچ‌ها، رله‌هاي برق، سوييچ‌هاي تماسي و حتي چربي ناشي از لحيم‌کاري، با اين اسپري به‌راحتي تميز شده و آسيبي به مدار وارد نمي‌شود.

فهرست