اکتان بوستر ۴X

تماس بگیرید

این محصول برای ارتقاء عملیات موتورهای بنزینی در جاهایی که شاخص اکتان پایین است طراحی شده است كه باعت احتراق كامل موتور در نتيجه راندمان موتور به حداكثر ميرسد و در مصرف سوخت صرفه جوئي مي شود

فهرست