شمع موتور کاربراتوری نور کوتاه

تماس بگیرید

جرقه زنی قوی و سریع، کاهش مصرف سوخت، بهترین عملکرد موتور در اثر جرقه زنی موثر و 60،000 کیلومتر کارکرد واقعی.

دسته:
فهرست