مایع موتورشوی داخل ۴X

تماس بگیرید

پاك كننده رسوبات و آلودگي هاي داخل موتور در پنج دقيقه، برطرف كننده چسبندگي اجزاي موتور مانند دريچه ها، سوپاپ ها و رينگ پيستون، مانع تجمع رسوب در بدنه داخلي موتور، تسهيل كننده عملکرد روغن و كمك به افزایش عمر موتور اتومبيل.

فهرست