روغن موتور پورشه باكستر

روغن موتور پورشه باكستر

پورشه باکستر  در دو مدل باکستر  و باکستر اس  با موتورهای ۲۹۰۰ سی سی و ۳۵۰۰ سی سی عرضه شده است .

مشخصات فنی پورشه باکستر Boxter
پورشه آلمانشرکت سازنده
موتور ۳۹۰۰ سی سی MA120

موتور ۳۵۰۰ سی سی MA121

مدل موتور    پورشه باکستر Boxter
نوع موتور   پورشه باکستر Boxter
نوع سوخت    پورشه باکستر Boxter
۳۸۹۳ سی سی (۳٫۹ L) مدل باکستر

۳۴۳۶ سی سی (۳٫۵ L) مدل باکستر S

حجم موتور    پورشه باکستر Boxter
۶ سیلندرتعداد سیلندر     پورشه باکستر Boxter
آرایش سیلندر    پورشه باکستر Boxter
۲۴ سوپاپتعداد سوپاپ    پورشه باکستر Boxter
یورو ۵استاندارد آلایندگی   پورشه باکستر Boxter
مشخصات روغن موتور مناسب  پورشه باکستر Boxter
API SN تمام سنتتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده   پورشه باکستر Boxter
SAE 5W-40

SAE 0W-40

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  پورشه باکستر Boxter
۷٫۵ لیتر با تعویض فیلتر روغنحجم روغن موتور با تعویض فیلتر پورشه باکستر Boxter
در هر بار تعویض روغن موتور جهت جلوگیری از فاسد شدن روغن موتور جدید، فیلتر روغن موتور نیز تعویض گردد
روغن موتورهای مناسب    پورشه باکستر Boxter

روغن موتور پورشه باكستر

روغن ترمز مناسب    پورشه باکستر Boxter
 DOT-4سطح کیفیت روغن ترمز   پورشه باکستر Boxter
۰٫۳۹ لیتر یا ۳۹۰ سی سیظرفیت روغن ترمز   پورشه باکستر Boxter
 روغن ترمز مناسب   پورشه باکستر Boxter
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)   پورشه باکستر Boxter
مدل باکستر ۲۳٫۵ لیتر

مدل باکستر S برابر ۲۵ لیتر

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور   پورشه باکستر Boxter
ضدیخ و مایع خنک کننده موتور   پورشه باکستر Boxter را در هر ۷۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ سال یک بارکاملا تخلیه و از ضدیخ با پایه اتیلن گلیکول استفاده نمایید
ضدیخ مناسب   پورشه باکستر Boxter

روغن موتور پورشه باكستر

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   پورشه باکستر Boxter
۷ سرعته خودکار PDKنوع گیربکس   پورشه باکستر Boxter
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک  پورشه باکستر Boxter
API GL-5 با ویسکوزیته ۷۵W-90 برای دنده دستیسطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)  پورشه باکستر Boxter
حجم روغن دنده دستی برابر ۳ لیتر برای مدل باکستر

حجم روغن دنده دستی برابر۳٫۲ لیتر برای مدل باکسترS

روغن هیدرولیک اتوماتیک باکستر برابر ۵٫۲ لیتر با مشخصه FFL3

حجم روغن دنده (روغن گیربکس)   پورشه باکستر Boxter
روغن گیربکس   پورشه باکستر Boxter در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد بایستی تعویض گردد( هم روغن دنده دستی و هم روغن دنده اتوماتیک)
روغن دنده های مناسب   پورشه باکستر Boxter
  روغن دیفرانسیل برابر GL -5 SAE 75W-90 هرکدام که دردسترس بود وحجم آن برابر ۲٫۵ لیتر میباشد.

روغن هیدرولیک فرمان   با مشخصه FFL3 و ظرفیت ۱ لیتر میباشد

روغن موتور پورشه باكستر روغن موتور  اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید

روغن موتور پورشه باكستر,روغن موتور,پورشه,باكستر,روغن موتور پورشه

فهرست