روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷ با سه موتور ۲۰۰۰و ۳۶۰۰ و ۶۲۰۰ سی سی عرضه شده است

مشخصات فنی شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
شرکت سازنده
مدل موتور  شورلت  کامارو مدل ۲۰۱۷
موتور LTG و با حجم ۲۰۰۰سی سیL4

موتور ۳۶۰۰سی سی V6  LTG

موتور ۶۲۰۰سی سی V8 LT1

نوع موتور   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
نوع سوخت  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
حجم موتور   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
۸ سيلندر موتور ۶۲۰۰ سی سی

۶ سيلندر موتور ۳۶۰۰ سی سی

تعداد سیلندر   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
آرایش سیلندر   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
تعداد سوپاپ   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
استاندارد آلایندگی   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
مشخصات روغن موتور مناسب  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
  API SN تمام سینتتیکسطح کیفیت روغن موتور توصیه شده شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
SAE 5W-30

SAE 0W-30

ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
کیفیت روغن توصیه شده   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷براساس استاندارد خودرو سازی اروپا
موتور ۲۰۰۰ سی سی

مدل بدون خنک کننده روغن ۴٫۷ لیتر

مدل دارای خنک کننده روغن ۵٫۲  لیتر

موتور ۳۶۰۰ سی سی

مدل با خنک کننده Auxiliary  برابر ۵٫۷ لیتر

مدل بدون خنک کننده Auxiliary  برابر ۵٫۲ لیتر

موتور ۶۲۰۰ سی سی

برابر ۹٫۵ لیتر

حجم روغن موتور با تعویض فیلتر شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن موتورهای مناسب  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن ترمز مناسب  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
DOT-3سطح کیفیت روغن ترمز   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
دوره تعویض روغن ترمز  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
ظرفیت روغن ترمز   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
نوع روغن ترمزهاي مناسب  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
موتور ۲۰۰۰ سی سی

مدل  با خنک کننده Auxiliary  برابر ۱۰٫۲۶ لیتر

مدل  بدون خنک کننده Auxiliary  برابر ۸٫۸  لیتر

موتور ۳۶۰۰ سی سی

مدل با خنک کننده Auxiliary  برابر ۱۳٫۷۲ لیتر

مدل بدون خنک کننده Auxiliary  برابر ۱۰٫۱۶ لیتر

موتور ۶۲۰۰ سی سی

مدل با خنک کننده Auxiliary  برابر ۱۳٫۲۱ لیتر

مدل بدون خنک کننده Auxiliary  برابر ۱۱٫۲۱ لیتر

ظرفیت مایع خنک کننده(ضدیخ) موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
ضدیخ مناسب  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

رنگ ضدیخ و مایع خنک کننده شورلت کامارو به رنگ نارنجی است

مایع خنک کننده شورلت کامارو در هر ۲۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن چعبه دندهTRANSMISSION FLUID مناسب   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
اتوماتیک و گيربكس دستينوع گیربکس   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
دیفرانسییل جلوFWDمحور محرک   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
موتور ۲۰۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس دستی برابر ۳٫۵ لیتر

موتور ۳۶۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس دستی برابر ۳٫۵ لیتر

موتور ۶۲۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس دستی برابر ۳٫۵ لیتر

سطح کیفیت روغن دنده گیربکس دستی شورلت کامارو با مشخصه GL-5 ,75W-90 میباشد

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷ با گیربکس دستی
روغن گیربکس اتوماتیک با مشخصه ATF DEXRON-HP میباشد

GM (PN:19300536)

موتور ۲۰۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس اتوماتیک و تخلیه کامل ۱۰٫۸ لیتر

مدل  با گیربکس اتومایتک و تعویض ۷ لیتر

موتور ۳۶۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس اتوماتیک و تخلیه کامل ۱۰٫۸ لیتر

مدل  با گیربکس اتومایتک و تعویض ۷ لیتر

موتور ۶۲۰۰ سی سی

مدل  با گیربکس اتوماتیک و تخلیه کامل ۱۰٫۸ لیتر

مدل  با گیربکس اتومایتک و تعویض ۷ لیتر

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)  و حجم روغن دنده (روغن گیربکس)  شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن گیربکس دستی و اتوماتیک شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷ در هر ۷۲۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد
روغن دنده های مناسب   شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
مشخصات روغن اکسل جلو شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
موتور ۲۰۰۰ سی سی

مدل با گیربکس دستی برابر ۱٫۱ لیتر

مدل با گیربکس اتوماتیک ۰٫۵ لیتر

موتور ۳۶۰۰ سی سی

مدل با گیربکس دستی برابر ۱٫۱ لیتر

مدل با گیربکس اتوماتیک ۰٫۵ لیتر

موتور ۶۲۰۰ سی سی

برابر ۱٫۱ لیتر

ظرفیت روغن اکسل عقب شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷
روغن اکسل عقب شورلت کامارو در هر ۷۲۰۰۰ کیلومتر کارکرد تعویض گردد

روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

روغن موتور شورلت اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید
روغن موتور شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷ ,روغن موتور,روغن موتور شورلت,شورلت کامارو مدل ۲۰۱۷

فهرست