روغن موتور نيسان مورانو

روغن موتور نيسان مورانو

روغن موتور و روان كننده هاي مناسب و توصيه شده براي نيسان مورانو

روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۱۶

روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۱۵

روغن موتور نیسان مورانو مدل ۲۰۰۹

 

حجم موتورسال توليدروغن موتور توصيه شدهنوع روغن ترمز نيسان مورانوTransmission Oil

مشخصات روغن دنده نيسان مورانو

روغن موتور نيسان مورانو

حجم روغن دندهظرفيت ضديخ  و مايع خنك كننده مورانو
۳۵۰۰ سی سی۲۰۱۳۵w30DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۱۲۵w30DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۱۱۵w30DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۱۰۵w30DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۰۹۵w30DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۰۸۱۰w40DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۴ liters
۲۰۰۷۱۰w40DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90

mineral

روغن موتور نيسان مورانو

۰٫۵۵ liters۹٫۶ liters
۲۰۰۶۱۰w40DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۶ liters
۲۰۰۵۱۰w40DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۶ liters
۲۰۰۴۱۰w40DOT 4API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral۰٫۵۵ liters۹٫۶ liters

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور نيسان مورانو,روغن موتور,روغن موتور نیسان, نيسان مورانو ,چراغ برق

فهرست